Програма "Обдарована дитина"

 Про виконання програми (грудень 2013)

Каталог науково-дослідних робіт учнів школи

І.  Загальні положення. Мета, завдання програми

 

Визнання людини як особистості та найвищої цінності суспільства потребує змінити застарілі уявлення про творчість, трактуючи її не як своєрідну діяльність, але й як прорив повноцінності життя, адекватного ставлення людини до себе і до світу.

           Питання  роботи щодо виявлення та психолого-педагогічного супроводу обдарованих дітей, науково-методичного забезпечення даного напрямку роботи потребує удосконалення  з точки зору модернізації форм і методів роботи, системності, науковості.

             Шкільна програма «Обдаровані діти» на 2010-2015 роки (далі – Програма) спрямована на забезпечення формування інтелектуального потенціалу вихованців, учнів шляхом створення оптимальних умов для виявлення, надання  підтримки в розвитку творчого потенціалу, самореалізації та постійного самовдосконалення обдарованої молоді школи. 

           Програма створена для реалізації Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту»,  Державної національної програми «Освіта», Національної доктрини розвитку освіти, програми «Діти України», Концепції державної програми роботи з обдарованою молоддю на 2006 – 2010рр та інших нормативних документів.

            Мета Програми: підтримка обдарованої дитини шляхом  створення умов для вільного  гармонійного розвитку  особистості,  забезпечення  можливостей  для навчання  здібної, обдарованої, талановитої  молоді, залучення її до систематичної  пошукової,  науково-дослідницької, експериментальної роботи, впровадження нових  технологій  навчання, виховання  активної, самостійної, ініціативної особистості, яка  здатна  жити і розвиватися у світі, що постійно змінюється.

 

Завдання Програми:

 

-          створення  системи цілеспрямованого виявлення, підтримки,  розвитку, навчання та виховання  обдарованих дітей на діагностичній основі;

-          створення умов для  розвитку  обдарувань учнів відповідно до їх нахилів, інтересів, здібностей;

-          впровадження нових   освітніх технологій  в  роботі  із обдарованими дітьми;

-          сприяння розвитку пізнавальних інтересів у дітей, ознайомлення з науковим вивченням навколишнього світу через удосконалення науково-дослідної, інноваційної, експериментальної діяльності;

-          створення у школі освітнього середовища для формування життєво-компетентної особистості;

-          підвищення соціального статусу обдарованої молоді та її
наставників, створенню системи стимулювання інтелектуально й творчо обдарованих дітей та молоді, педагогічних працівників, які їх навчають;

              Програма зорієнтована на різні вікові рівні: молодший шкільний, підлітковий, старшокласників. Впровадження програми   передбачає тісну співпрацю всіх учасників навчально-виховного процесу.

   Програма складена з урахуванням можливостей місцевих загальноосвітнього  та дошкільного навчальних закладів і  є основним документом, що визначає стратегію пошуку, виховання і розвитку обдарованих дітей району.

    Програма  має відкритий характер, може коректуватися, конкретизуватися, змінюватися, доповнюватися в залежності від реальних умов. Впровадження  програми  не виключає також  реалізацію інших програм і проектів, може  синтезуватися та інтегруватися  з ними.

 

Паспорт програми

 

Ініціатор розроблення програми – відділ освіти  Сокальської РДА.

Розробник програми – Методична рада Волицької ЗШ І-ІІІ ст..

Відповідальний виконавець програми – Волицька ЗШ І-ІІІ ст.

Учасники програми – керівники та педагогічний колектив  школи, учні, вихованці.

Термін реалізації програми – 2010-2015 рр.

 

 

№з/п

Зміст

Термін виконання

Відповідальні

Розділ ІІ. Організаційне, науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми

 

1.        

Проводити роботу з питань інформаційного та науково-методичного забезпечення впровадження нових науково-теоретичних засад та спеціальних сучасних методик виявлення, розвитку та підтримки обдарованих дітей у навчально-виховний процес  школи.

постійно

Дирекція

2.       

Організувати роботу по створенню методичних розробок уроків, виховних заходів, навчально-методичних комплексів  для роботи з обдарованими дітьми.

2010-2015 н.р.

Заступник з НВР

3.       

Провести ”круглий стіл” з педагогічним колективом з проблеми «Формування особистості сучасного старшокласника виходячи з моделі випускника»

2012

Дирекція

4.       

Провести науково-практичну конференцію з вчителями школи „Ефективні  засоби і технології пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей”.

2011

Дирекція

5.       

Вивчати та популяризувати кращий досвід вчителів, керівників гуртків з проблеми  роботи з обдарованими дітьми.

2010-2015 н.р.

Дирекція

6.       

Організовувати  майстер-класи  з питань виявлення, навчання і розвитку здібностей обдарованих дітей.

Щорічно

Дирекція

7.       

Створити у шкільному методичному кабінеті інформаційно-методичний куточок «Робота з обдарованими дітьми»

2011 р.

Адміністрація шкіли

8.

Організовувати педагогічні лекторії для батьків з питань виявлення і підтримки обдарованості у дітей

2010-2015рр.

Адміністрація школи

9.

Розробити рекомендації для батьків з питань  розвитку творчих здібностей дитини.

2012

Адміністрація школи

Розділ ІІІ. Створення ефективної системи пошуку обдарованої молоді

 

1.        

Розширити систему раннього і поетапного виявлення обдарованих дітей в ДНЗ, початковій школі

2011р.

Адміністрації ДНЗ та школи

2.       

Щорічно проводити тестування щодо вивчення розумового потенціалу та здібностей учнів

2010-2015

Практичний психолог

3.       

Систематично поновлювати інформаційний банк даних про обдарованих дітей на основі:

-          співбесіди з вчителями, батьками, учнями;

-          діагностики здібностей;

-          результатів участі у олімпіадах, конкурсах, науково-дослідній роботі, факультативах, гуртках.

Щорічно у червні

Дирекція

Розділ ІV.  Навчання, виховання та  розвиток обдарованої молоді

 

1.        

Розширювати мережу гуртків, секцій у школі відповідно нахилів, інтересів учнів.

Щорічно, до 10 вересня

Дирекція

2.       

Залучати обдарованих дітей до  міжшкільних факультативів для обдарованих дітей на базі опорних шкіл.

Щорічно, до 10 вересня

Дирекція

3.       

Максимально використовувати варіативну складову робочого навчального плану школи  для організації курсів за вибором, факультативів, що будуть задовольняти інтереси учнів, розвивати їх нахили та здібності

Постійно

Адміністрація школи

4.       

Налагодити  функціонування  та модернізувати роботу літніх оздоровчих таборів для обдарованих учнів.

Щорічно у червні

 адміністрація школи

5.       

Організувати експериментальну роботу класних керівників з обдарованим дітьми на основі індивідуальних програм розвитку.

2011-2012 н.р.

Адміністрація школи

6.       

Сприяти організації у школі учнівських наукових товариств, клубів інтелектуалів, обдарованих дітей

2010-2012рр.

Адміністрація школи

7.       

Проводити шкільні  учнівські читання (конференції) з актуальних проблем навчання, виховання учнівської молоді.

Щорічно у червні

Учнівський парламент

8.      

Продовжувати впровадження пріоритетних напрямків позакласної роботи шкіл. Створити в  школі власну модель науково-дослідної роботи учнів.

ІІ семестр 2010-2011н.р.

Адміністрація школи

9.       

Проводити І  тур олімпіад з базових дисциплін за власною моделлю.

 

Щорічно,

жовтень-грудень

2010-2011н.р.

Адміністрація школи

10.   

Залучати учнів школи до інтерактивних інтелектуальних конкурсів «Колосок», «Бобер», «Кенгуру», «Левеня», «Лелека».

Постійно

адміністрація

11.    

Продовжити  роботу щодо залучення учнів школи  до навчання  в МАН.

Постійно

адміністрація

12.   

Залучати обдарованих дітей до участі в районних, обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, змаганнях, турнірах та ін..

Відповідно планів роботи відділу освіти, РМК

Адміністрація школи

13.   

Продовжувати  роботу  клубу інтелектуальної молоді «САПФІР».

Постійно

Учнівський парламент, педагог-організатор

14.   

Проводити  шкільний конкурс «Учень школи» з метою стимулювання творчої самореалізації учнів.

Щорічно, квітень

Адміністрація школи

Розділ V. Експертиза і аналіз якості роботи з обдарованими дітьми

 

  1.  

Проводити аналіз результатів роботи школи  з обдарованими дітьми.

Відповідно плану роботи школи

Адміністрація

  1.  

Вести контроль стану викладання та моніторинг навчальних досягнень  учнів, що відвідують шкільні та міжшкільні факультативи .

 

Адміністрація

  1.  

Спостерігати за динамікою особистих досягнень учнів через впровадження учнівського портфоліо.

З 2010-2011 н.р.

Адміністрація школи

  1.  

Здійснювати моніторинг результативності роботи з обдарованою молоддю педагогічних працівників, які мають звання «вчитель вищої категорії», "старший вчитель".

 

 

Розділ VІ.  Створення позитивного інформаційного простору

 

  1.  

Залучати дітей (особливо малозабезпечених, дітей-сиріт, з багатодітних сімей) до роботи у секціях, гуртках.

постійно

Адміністрація

2.

Пропагувати кращий досвід роботи вчителів-новаторів, класних керівників з проблеми вивчення та розвитку природних обдарувань учнів у  фаховій пресі.

постійно

Адміністрація

3.

Практикувати проведення зустрічей  з учнями, батьками, громадськістю з питань результатів роботи з обдарованою молоддю.

З 2011-2012 н.р.

Адміністрація

Розділ VІІ. Забезпечення соціально-правових гарантій

 

  1.  

Забезпечувати відпочинок обдарованих дітей з малозабезпечених сімей     у літніх  пришкільних  та стаціонарних таборах.

Щорічно, червень

 

  1.  

Запровадити практику морального та матеріального(іменна премія) стимулювання учнів, які стали переможцями та призерами олімпіад, конкурсів

2012р

 

                             

 

Розділ VІІІ.  Фінансування

Фінансування програми  здійснюється  з шкільного  бюджету  та інших джерел, використання   яких  не заборонено чинним  законодавством.

 

Розділ ІX. Очікувані результати

Виконання даної Програми  дасть змогу :

§     створити  дієву систему   виявлення, підтримки, розвитку, навчання та виховання здібних, обдарованих і  талановитих  учнів;

§     удосконалювати   форми та методи роботи  з даною категорією дітей в урочний та позаурочний час;

§     створити  творче середовище, яке сприятиме розвитку  природних можливостей  кожного учня;

§     підвищити  рівень професійної компетентності   педагогів у виборі    форм, методів, засобів, технологій навчання і виховання.

§     поширювати  досвід  використання  нових  педагогічних та інформаційних технологій для забезпечення  якісної  освіти обдарованих  дітей.