Благодійні внески

Час від часу навчальні заклади отримують благодійну допомогу від батьків чи інших осіб, організацій, підприємств. Як правильно оформити її отримання, щоб не виникало непорозумінь з контролюючими органами?

Порядок отримання навчальними

закладами благодійної допомоги

Основним нормативним документом, що регулює питання, пов’язані з благодійною діяльністю є Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16 вересня 1997 р. № 531/97-ВР (із змінами, далі — Закон № 531). Закон № 531 визначає загальні засади благодійництва, забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, спрямованих на розвиток благодійної діяльності, утвердження гуманізму і милосердя, гарантує державну підтримку її учасникам, створює умови для діяльності благодійних організацій відповідно до законодавства України.

Види благодійної допомоги

Згідно зі статтею 16 Закону № 531 благодійну допомогу можуть надавати у вигляді:

 • одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
 • систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
 • фінансування конкретних цільових програм;
 • допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
 • дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) використання об’єктів власності;
 • дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;
 • подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;
 • прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об’єктів благодійництва;
 • інших заходів, не заборонених законом.

Благодійництво — це добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги


Згідно з пунктом 2 Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів

України від 4 серпня 2000 р. № 1222 (із змінами), благодійні внески можуть надаватися благодійниками набувачам у грошовій формі для потреб їх фінансування за напрямами видатків, визначеними благодійником, а також як товари, роботи, послуги. Такі благодійні внески, пожертви належать до власних надходжень закладу, установи.

Відповідно до пункту 4 статті 13 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 р. № 2456-УІ (із змінами) зазначені внески належать до першої підгрупи другої групи власних надходжень, які отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету.

Як правило, розпорядники бюджетних коштів не планують у кошторисі надходження благодійних внесків. Тому у разі їх фактичного надходження необхідно внести зміни до кошторису закладу в частині спеціального фонду згідно з вимогами пункту 47 та пункту 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (із змінами), на підставі довідки Головного управління Державного казначейства України про підтвердження надходжень на спеціальні рахунки, що відкриті в органах Державної казначейської служби, та довідки про внесення змін до кошторису.

Механізм надання та відображення

у бухгалтерському обліку благодійної допомоги

Благодійну допомогу у вигляді грошових коштів юридичні та фізичні особи, до яких належать і батьки, за власним бажанням можуть перераховувати навчальним закладам через банківські установи на спеціальні реєстраційні рахунки.

Відповідно до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого спільним наказом Міністерства фінансів України та Головного управління Державного казначейства України від 10 грудня 1999 р. № 114, благодійні внески обліковуються на субрахунку 712 «Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ». Облік надходжень здійснюється за дебетом субрахунку 324 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку грошових коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень» та кредитом субрахунку 712 «Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ». Такі надходження бухгалтери відображають у меморіальному ордері № 14 «Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ», форма якого наведена у Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затвердженій наказом Державного казначейства України від 27 липня 2000 р. № 68 (із змінами, далі — Інструкція № 68). Основою для заповнення зазначеного меморіального ордеру є виписки банку чи органу державного казначейства.

Приймання готівки національної валюти від фізичних осіб здійснюється через каси банків за прибутковими касовими документами, а саме за заявою на переказ готівки на рахунки навчальних закладів (пункт 2 Інструкції про касові операції в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 1 червня 2011 р. № 174).

Фізичній особі мають видати квитанцію, що підтверджує внесення готівки до каси банку. Квитанція має містити такі реквізити: найменування банку, який здійснив касову операцію; дату її здійснення;

 • підпис працівника банку, що прийняв готівку;
 • відбиток печатки (штампа).

Добровільні готівкові внески можуть також надходити до каси навчального закладу чи централізованої бухгалтерії відповідного органу управління освітою. Механізм приймання такої благодійної допомоги визначено Положенням про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 р. № 637, (із змінами, далі — Постанова № 637).

Готівку приймають у касу за прибутковим касовим ордером № КО-1, підписаним головним бухгалтером, або особою, уповноваженою керівником навчального закладу чи відповідного органу управління освітою. Про приймання готівки в касу за прибутковим касовим ордером свідчить видана благодійнику та засвідчена відбитком печатки цього закладу квитанція (що є відривною частиною прибуткового касового ордера) за підписами головного бухгалтера або працівника навчального закладу чи відповідного органу управління освітою, який на це уповноважений керівником.

Готівкова форма благодійної допомоги є найбільш зручною для благодійників (наприклад батьків, або осіб, які їх замінюють), тому що вони можуть самостійно внести готівку в касу навчального закладу або централізованої бухгалтерії, що його обслуговує.

Наприкінці місяця бухгалтерія підбиває всі підсумки та позицію «Сума оборотів за меморіальним ордером», що у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься до книги «Журнал-головна». Також згідно з Інструкцією № 68 на кожен вид доходів спеціального фонду відкривають окремі меморіальні ордери, які відповідно нумерують № 14-1, № 14-2, № 14-3.

Оформлення благодійної допомоги

Благодійна допомога у вигляді готівки

Благодійну допомогу, що надходить до навчальних закладів, обов’язково потрібно оформити.

Благодійну допомогу у вигляді готівки, що надходить до каси навчального закладу чи централізованої бухгалтерії відповідного органу управління освітою, відповідальні особи мають:

 • своєчасно (у день отримання готівкових коштів) оприбутковувати на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів (п. 2.6 Постанови № 637);
 • зарахувати на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників коштів місцевих бюджетів, відкриті в органах Державного казначейства України.

Благодійна допомога у вигляді товарів, послуг

Благодійна допомога у вигляді товарів, послуг, яка надходить до навчального закладу чи відповідного органу управління освітою, також має бути зафіксована. Для цього необхідно внести зміни до спецфонду кошторису за іншими джерелами власних надходжень згідно з вимогами Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (із змінами, далі — Порядок № 228].

Разом з довідкою про внесення змін до спецфонду в органи державного казначейства необхідно подати довідку про надходження у натуральній формі. Зазначену довідку подають не пізніше останнього робочого дня місяця (див. Додаток). Оскільки звітність подають до органів державного казначейства у гривнях з копійками, то і у довідці також мають бути зазначені надходження у гривнях з копійками.

Необоротні активи оприбутковують відповідно до вимог Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України від 17 липня 2000 р. № 64 (із змінами).

Благодійна допомога у вигляді матеріальних цінностей

Для приймання матеріальних цінностей у вигляді благодійної допомоги керівник навчального закладу чи відповідного органу управління освітою наказом створює комісію. До її складу обов’язково має входити працівник бухгалтерії.

Комісія складає акт, у якому зазначають найменування, кількість матеріальних цінностей, а також їх вартість за ринковими вільними цінами на їх аналогічні види. Оцінка необоротних активів здійснюється відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12 липня 2001 р. № 2658-ІІІ (із змінами).

Під час отримання необоротних активів, що були у користуванні, зазначають процент їх зносу. Дані акта відображають у бухгалтерському обліку. Одночасно проставляють інвентарний номер, про що роблять запис в акті прийняття цінностей.

Під час отримання основних засобів у бюджетних закладах, установах на кожен окремий об’єкт, що надходить способом безоплатної передачі від інших організацій, оформляють акт прийняття-передачі основних засобів.

Якщо навчальний заклад чи відповідний орган управління освітою одразу приймає кілька об’єктів основних засобів, то можна скласти загальний акт прийняття-передачі.

Необоротні активи, отримані безоплатно від інших установ, зараховують на баланс закладу за первісною (відновлювальною) вартістю, встановленою установою, що їх передала, з наведенням нарахованої суми зносу за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації.


ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Загальний акт прийняття-передачі дозволяється складати лише за умови отримання однотипних об’єктів однакової вартості.


Додаток

Приклад оформлення довідки про надходження у натуральній формі

ДОВІДКА

про надходження у натуральній формі

станом на 1 вересня 2011 року

Установа ________ Загальноосвітній навчальний заклад № 1234______________________

Територія ___м. Харків_________________________________________________________

Код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника бюджетних коштів 220 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України_________________________

Код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету __________________

_____________________________________________________________________________

Код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів

______070201 загальноосвітні школи_____________________________________________

(грн.)

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

надходження

касові видатки

надходження

касові видатки

1

2

3

4

5

Надходження — усього

 

 

3000,00

 

У тому числі: за видатками надходжень

 

 

 

 

Благодійні внески за кодами класифікації доходів

 

 

3000,00

 

25020100

 

 

3000,00

 

Видатки — усього

 

 

 

3000,00

У тому числі: за кодами економічної класифікації видатків

 

 

 

 

2110

 

 

 

3000,00

Директор                               Ковальова                  М. І Ковальова

Головний бухгалтер        Остапенко           О.І Остапенко

30 серпня 2011 р.

В акті прийняття-передачі зазначають:

 • назву основного засобу; дату його отримання;
 • найменування здавача та одержувача (фізичну або юридичну особу);
 • первісну (балансову) вартість об’єкта;
 • рік випуску об’єкта;
 • номер паспорта та інвентаризаційний номер об’єкта; код рахунку (субрахунку) бухгалтерського обліку, на якому вестиметься облік отриманого основного засобу;
 • розмір нарахованого зносу, якщо об’єкт уже був у користуванні;
 • коротку характеристику об’єкта;
 • перелік технічної документації, що додається до нього;
 • висновок приймальної комісії про прийняття основного засобу.

Акт прийняття-передачі основних засобів за типовою формою 03-1 (бюджет) комісія складає у двох примірниках: один — для здавача, другий — для одержувача. Цей акт підписують члени приймальної комісії та матеріально відповідальна особа закладу, до якого надходить об’єкт основного засобу. Акт прийняття-передачі затверджує керівник навчального закладу. Його разом з технічною документацією подають до централізованої бухгалтерії відповідного органу управління освітою для взяття об’єкта на облік. Акт прийняття-передачі затверджує керівник органу управління освітою.


ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Акт прийняття-передачі складають на кожний окремий об’єкт, що надійшов.


У бухгалтерському обліку й у фінансовій звітності одержану благодійну допомогу відображають в одному і тому самому звітному періоді.

У разі отримання благодійної допомоги, що має цільовий характер, навчальні заклади мають звітувати перед благодійниками та благодійними організаціями про її використання.